ប្រជាកសិករ​ចាប់ផ្តើម​ចិញ្ចឹមជ្រូកឡើងវិញ​ច្រើនពិសេស​ក្នុងខេត្តចំនួនពីរ​

ភ្នំពេញ៖​ បន្ទាប់ពីមានការរឹតបណ្តឹងការនាំចូលជ្រូករស់ពីប្រទេសថៃ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាល​ជំរុញលើកទឹកចិត្ត​ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ងាកមកចិញ្ចឹមសត្វ​ឡើងវិញ​ អ្នកជំនាញមើលឃើញថា​ប្រជាកសិករ​កំពុងសម្រុកចិញ្ចឹម​ជ្រូកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក​ក្នុងនោះខេត្តចំនួនពីរ​កសិករចាប់ផ្តើម​ចិញ្ចឹម​ឡើងវិញមានចំនួនច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់​។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម​!