កម្ពុជា​នាំចូលបន្លែស្រស់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយមិនជាប់បំរាម​ដូចវៀតណាមនិងថៃ

ភ្នំពេញ៖​ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​លោក ងិនឆាយ បានឱ្យដឹងថា​មកដល់ថ្មីៗកម្ពុជាបានចរចារដោះបំរាម​ឬកាតលឿងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុប​ឱ្យកាលពី៦ឆ្នំាមុន​បានហើយ​ ពេលនេះកម្ពុជាមិនមានកាតលឿងទៀត​គឺអាចនាំចេញបន្ថែស្រស់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបាន​បន្ថែមទៀត​។

សូមទស្សនាវីដេអូលម្អិតខាងក្រោម!