ក្រមួនឃ្មុំអាចព្យាបាលជំងឺពីរប្រភេទបានដែលមនុស្សភាគច្រើន​​​​​​មិនធ្លាប់បានដឹង

ភ្នំពេញ៖ នៅពេលកន្លងមកដូនតាខ្មែរប្រើប្រាស់ឬចាត់ទុកទឹកឃ្មុំជាឧសថសំខាន់មួយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមួយនៅតាមតំបន់គ្រួសារ ហើយកាត់ត្រានេះបានបន្តដល់កូនចៅនាពេលសព្វថ្ងៃ។ប៉ុន្តែក្រៅពីទឹកឃ្មុំនេះនៅមានក្រមួនឃ្មុំមួយផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួនយកវាទៅព្យាបាលជំងឺបានតួយ៉ាងពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់មួយនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដូនតាកាត់យកក្រមួនឃ្មុំនេះព្យាបាលជំងឺដង្កូវស៊ីធ្មេញនិងបំបាត់ជំងឺរាក់រុះជាដើម។

សូមទស្សនាវីឌីខាងក្រោមនេះ​ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រមួនឃ្មុំ​!